Polina Burashnikova

世界中を旅しながらInstagramに写真を投稿し続けるPolina Burashnikova。彼女の生活費と旅費の出どころは、確実にインスタ映えするため...